Arquitectura


La rehabilitació del parc edificat existent és un camp d’actuació cada vegada més important en el món de l’arquitectura.
L’espai de les nostres ciutats i pobles és finit i cal racionalitzar l’ocupació del territori.
Sovint, la rehabilitació, és l’opció més rentable econòmicament i en temps d’execució. A Projectes Urbans executem
aquests projectes buscant l’equilibri entre cost, caràcter de l’edifici, entorn, normativa i un disseny acurat.


Formació específica en l’àmbit de la gran rehabilitació

Oferim experiència en rehabilitació tant d’equipaments com d’habitatges. Disposem d’un gran coneixement de les tècniques constructives emprades al llarg de la història, de les patologies comuns, formació continua especialitzada en rehabilitació i una extensa pràctica professional dins el món de les inspeccions tècniques d’edificis existents.

Experiència en la diagnosi de l’estat dels edificis

Partint del coneixement i el respecte de l’edifici existent, diagnostiquem les tècniques constructives originals i les seves patologies
per rehabilitar i adequar l’edifici al nou ús o requeriments. L’ampli coneixement de la normativa vigent ens confereix versatilitat
per poder-la aplicar en els diferents edificis.

Rehabilitació d’edificis catalogats o inclosos en nuclis urbans històrics

Projectes Urbans disposa dels coneixements tècnics i normatius específics per dur a terme rehabilitacions d’edificis de caràcter patrimonial
o bé ubicats en entorns històrics consolidats, on la rehabilitació exigeix el manteniment dels mateixos per no desvirtuar la imatge patrimonial
del poble o ciutat.

Serveis Projectes Urbans


  • Redacció i direcció de projectes de rehabilitació, tant d’edificis d’habitatges com d’equipaments.
  • Control pressupostari. Donada la llarga experiència i formació en diagnosi de l’estat dels edificis a rehabilitar, garantim pressupostos
    de rehabilitació ajustats a la realitat, minimitzant les possibles desviacions causades per imprevistos d’obra.
  • Assessorament en la tramitació dels expedients administratius, per tal d’obtenir els corresponents permisos d’obra.
  • Assessorament en l’elecció del constructor. Anàlisi de l’experiència i de les diferents ofertes econòmiques.
  • Assessorament en el seguiment econòmic de l’obra.