Arquitectura


Projectes Urbans està especialitzat en la redacció i direcció de projectes per a l’Administració. Per això sempre treballem sota els criteris de màxima funcionalitat i versatilitat dels edificis projectats, ajust pressupostari a la disponibilitat de l’ajuntament, disseny acurat que minimitzi els costos i ús de materials d’alta durabilitat i mínim manteniment. Tot sense renunciar al component estètic arquitectònic.
 

Especialistes en tot tipus d’equipaments i espais públics

Teatres, llars d’infants, centres socials, espais esportius, places, aparcaments integrats en l’espai urbà...
Àmplia experiència tant en equipaments i espais públics d’obra nova con en rehabilitació i/o ampliació dels existents en el municipi.
Assegurem funcionalitat, disseny i control pressupostari. 

Metodologia a mida de les necessitats de l’Administració

La llarga trajectòria professional en aquest camp, ens permet treballar adequats als hàbits i al mètode de treball exigits per l’Administració
a l’hora de recepcionar els projectes. Comptem amb una metodologia específica en quant a procediment i rigor pressupostari,
tècnic i documental que sabem imprescindibles per a l’administració.

Visió global de la casuística pública

L’experiència com a tècnics municipals en diversos ajuntaments ens ha permès adquirir una visió completa del procés:
sumem el coneixement de les problemàtiques concretes del món local i el punt de vista particular des de dins de l’administració.

Serveis Projectes Urbans

 

Redacció de projectes

 • Redacció de projectes d’equipaments i espais púbics. Experiència tant en obra nova com en rehabilitació i/o ampliació
  d’equipaments existents.
 • Realització d’avantprojectes i memòries valorades amb la incorporació d’un pressupost orientatiu fiable, calculat en base
  a l’experiència acumulada de costos d’execució.
 • Adaptació dels projectes a la capacitat econòmica de l’ajuntament. Austeritat en la redacció dels pressupostos de projecte.
 • Redacció de projectes per subvencions. Idoneïtat dels projectes i la seva documentació per adaptar-se als requeriments normatius
  i documentals necessaris per a l’obtenció del vist-i-plau dels òrgans atorgadors de les subvencions (PUOSC, etc.)

Direcció d’obra

 • Control econòmic de les obres. Gran experiència en la direcció i en el control pressupostari de les obres per a l’administració.
 • Pagament subvencions. Adequació de la documentació de les certificacions per rebre el consentiment al pagament de les subvencions
  per part dels òrgans competents (PUOSC, etc.)