Qui som

 

Arquitectura

 

Redacció de projectes

 • Redacció de projectes d’equipaments i espais púbics. Experiència tant en obra nova com en rehabilitació i/o ampliació
  d’equipaments existents.
 • Realització d’avantprojectes i memòries valorades amb la incorporació d’un pressupost orientatiu fiable, calculat en base
  a l’experiència acumulada de costos d’execució.
 • Adaptació dels projectes a la capacitat econòmica de l’ajuntament. Austeritat en la redacció dels pressupostos de projecte.
 • Redacció de projectes per subvencions. Idoneïtat dels projectes i la seva documentació per adaptar-se als requeriments normatius
  i documentals necessaris per a l’obtenció del vist-i-plau dels òrgans atorgadors de les subvencions (PUOSC, etc.)

Direcció d’obra

 • Control econòmic de les obres. Gran experiència en la direcció i en el control pressupostari de les obres per a l’administració.
 • Pagament subvencions. Adequació de la documentació de les certificacions per rebre el consentiment al pagament de les subvencions
  per part dels òrgans competents (PUOSC, etc.) 

 

Urbanisme. Planejament


 • Planejament general (POUM). Experiència en la redacció de planejaments generals de municipis de mitjanes i petites dimensions.
 • Planejament derivat. Plans parcials, plans de millora urbana, estudis de detall,...
 • Plans especials. De protecció de nuclis antics, de protecció de patrimoni o de façanes, de transformació,...
 • Sòl no urbanitzable. Catàlegs de masies, Pla d’usos en sòl no urbanitzables, Plans especials d’implantació d’usos en sòl no urbanitzable,...
 • Plans directors que permeten obtenir visions globals d’intervenció per establir les actuacions a realitzar i el corresponent pla d’etapes.
 • Pla de Barris. Experiència en la redacció de plans de barris guanyadors de la subvenció atorgada per la Generalitat.
 • Modificacions puntuals de planejament.

 

Gestió urbanística


 • Projectes de reparcel·lació.
 • Projectes d’Urbanització.
 • Polígons d’actuació urbanística (PAU)
 • Assessorament urbanístic. Tant per a ajuntaments com per a promotors i particulars
 • Valoracions urbanístiques. Requerides per a reparcel·lacions, expropiacions, convenis,...
 • Informes, dictàmens, convenis urbanístics,…