Peritatges


Més enllà de donar resposta com a tècnics en els peritatges. Amb l’assessorament ens convertim en una eina de confiança
per als nostres clients. Som un guia experimentat que els permet obtenir la informació necessària, gestionar-la eficaçment,
seguir els passos correctes i prendre, en tots els casos, la millor decisió.

Assessorament al Propietari

En herències de béns patrimonials: valoració i/o divisió; recomanacions per treure’n tot el potencial; valoracions per ajustar el cost de transmissió.
En la gestió del patrimoni familiar immoble: rendiment i potencialitat del patrimoni.
En la valoració del patrimoni immoble, en funció de la situació urbanística i l’estat de conservació.
En l’avaluació de la situació urbanística del patrimoni (terrenys, solars, finques, edificis) i en la interlocució en casos de negociacions
o expropiacions amb l’Administració.
En l’avaluació tècnica de l’estat de conservació i manteniment del patrimoni immoble.

Assessorament a l’Administració Pública

En la resolució de conflictes urbanístics.
En la valoració d’immobles i sòls.

Assessorament a tècnics i professionals (arquitectes, advocats i administradors de finques)

En patologia constructiva. Valoració econòmica dels defectes de la construcció.
En valoracions urbanístiques, de transmissions patrimonials, etc.
En conflictes urbanístics amb l’Administració i altres propietaris.
En el tràmit i desenvolupament del procés de gestió urbanística.

Serveis Projectes Urbans

  • Patologies Constructives (esquerdes, humitats, desperfectes, etc). Assessorament, elaboració d’informes i dictàmens pericials,
    incloent la valoració econòmica de reparació dels danys. Eina imprescindible per poder dur a terme demandes per construccions deficients.
  • Valoracions d’habitatges, edificis, finques, solars, terrenys rústics, etc. Una eina per conèixer el valor de l’immoble, així com per vehicular processos d’expropiació, de negociació entre particulars o amb l’Administració.
  • Urbanisme. Resolució de conflictes amb l’Administració o altres propietaris.
  • Patrimoni. Estat de conservació i manteniment, rendiment i potencialitat del patrimoni. Valoracions per ajustar el cost de transmissió.