Peritatges


Taxar propietats, valorar-ne els desperfectes o el seu valor en casos d’expropiacions o de negociació, redactar informes
i dictàmens pericials i executar la seva defensa davant els Tribunals de Justícia. Som un equip de confiança, al costat del client,
amb experiència en casos d’àmbit públic i privat.

Coneixement acreditat, fiabilitat garantida

Pèrits del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Pèrits membres de l’Agrupació d’Arquitectes Experts Pericials i Forenses pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
Pèrits inclosos en les llistes de professionals al servei de l’Administració i els Tribunals de Justícia, tant del Civil com del Contenciós-Administratiu.
Arquitectes Experts en Arquitectura Legal i Forense (DALF) per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

Experiència en àmbit públic i privat

Haver treballat per a tots dos àmbits, ens aporta coneixement específic sobre necessitats, precedents i lleis, així com una visió global
per aplicar la millor solució en cada cas.

Tot tipus de peritatges

Som professionals experts en valoracions de solars o immobles, en la realització d’informes de caire urbanístic i en l’elaboració de dictàmens relacionats amb construccions deficients. Tècnics experts en peritatges i, a més, amb un ampli coneixement dels processos judicials associats.

Serveis Projectes Urbans


  • Informes i dictàmens de patologia constructiva. Eina imprescindible per poder dur a terme demandes per construccions deficients
    (esquerdes, humitats, desperfectes, etc), incloent la valoració econòmica de reparació dels danys.
  • Valoracions d’habitatges, edificis, finques, solars, terrenys rústics, etc. Una eina per conèixer el valor de l’immoble,
    així com per vehicular processos d’expropiació, de negociació entre particulars o amb l’Administració.
  • Informes i valoracions de caire urbanístic.  Necessaris en processos via contenciós-administratiu. Molt útil en casos d’expropiació, reparcel·lació, contribucions especials... i, en general, en qualsevol desacord amb l’Administració o altres particulars.