Urbanisme


Entenem el planejament urbanístic com un gran trencaclosques. Treballem perquè el teixit urbà, les necessitats de la població, les intencions
del consistori, l’entorn natural, la normativa, el paisatge i la viabilitat del desenvolupament urbanístic futur, convisquin en un perfecte equilibri. 


Especialització en tot tipus de planejament urbanístic

Des del planejament general, enfocat a emfatitzar el global del municipi,  les seves tendències i aspiracions de creixement a llarg termini
(20 anys), fins al planejament derivat, centrat en la petita escala i amb fixació pel detall i la viabilitat del pla a curt termini. Una visió global
que completem amb l’experiència en plans especials, territorials, Directors o de Barris.

Experiència com a tècnics municipals

Treballar en ajuntaments de diferents dimensions i amb diferents problemàtiques ens ha donat una visió de la realitat dels municipis
que ens permet proposar planejaments fàcilment executables, evitant així problemes futurs als Ajuntaments.

Experiència en gestió urbanística

Podem així anticipar-nos als problemes que sorgeixen en el desenvolupament del planejament.
El nostre objectiu? Dur a terme un planejament senzill i fàcilment executable.


Serveis Projectes Urbans


  • Planejament general (POUM). Experiència en la redacció de planejaments generals de municipis de mitjanes i petites dimensions.
  • Planejament derivat. Plans parcials, plans de millora urbana, estudis de detall,...
  • Plans especials. De protecció de nuclis antics, de protecció de patrimoni o de façanes, de transformació,...
  • Sòl no urbanitzable. Catàlegs de masies, Pla d’usos en sòl no urbanitzables, Plans especials d’implantació d’usos en sòl no urbanitzable,...
  • Plans directors que permeten obtenir visions globals d’intervenció per establir les actuacions a realitzar i el corresponent pla d’etapes.
  • Pla de Barris. Experiència en la redacció de plans de barris guanyadors de la subvenció atorgada per la Generalitat.
  • Modificacions puntuals de planejament.